Roba u veleprodaji

Jedan od prvih koraka jeste otvaranje magacina (stovarišta, skladišta) u kojima se roba nalazi. Na prvom prozoru potrebno je odabrati magacin i način knjiženja (po nabavnim ili prodajnim cenama). Na drugom prozoru pridružujemo konta finansijska konta koja prate automatska knjiženja promena robe: Kalkulacija prodajne cene, Račun za robu, Knjiženje manjkova i viškova po popisu, Nivelaciju cena u stovarištima i skladištima veleprodaje.

Pravilo je da na osnovnom računu 132 Roba u prometu na veliko u skladištu i stovarištu robu vodimo po prodajnim cenama zbog toga ovim magacinima pridružujemo i Konto nabavne vrednosti, Konto realizacije za prodatu robu, Konto razlike u ceni, Konto prihoda za real. u inostranstvu. Ostale magacine moramo voditi po prosečnim nabavnim cenama i iz njih ne vršimo prodaju već samo prebacivanja u druge magacine ili prodajne objekte, odnosno samo razduženje ovih konta, a zaduženjem konta magacina u koji se izdaje roba. Zbog toga ovi magacini nemaju analitike nabavne vrednosti i realizacije.

Roba po nabavnim cenama

Nabavka odnosno prodaja robe iz magacina knjiži se kroz meni Roba-Magacin robe, nabavne cene - Primljen račun od dobavljača odnosno Izdat račun za robu po nabavnim cenama.

Prozori za unos dokumenata su međusobno vrlo slični. Tako prozor u kom knjižimo nabavku robe, razlikuje se u samo par polja za unos, koja su karakteristična samo za taj dokument, od unosa nabavke materijala, primljenog računa za usluge i td.
Pre samog unosa podataka o dobavljaču, fakturi i stavkama računa program nas obaveštava o izabranom magacinu i šifri dokumenta u okviru kojih knjižimo nabavku. Proverom i potvrdom na polje Dalje započinjemo unos dokumenta.
 
 

Roba po prodajnim cenama

Nabavka odnosno prodaja robe iz magacina knjiži se kroz meni Roba-Veleprodaja robe, prodajne cene - Primljen račun od dobavljača odnosno Izdat račun za robu. Prozori za unos dokumenata su međusobno vrlo slični. Tako prozor u kom knjižimo nabavku robe, razlikuje se u samo par polja za unos, koja su karakteristična samo za taj dokument, od unosa nabavke materijala, primljenog računa za usluge i td.

Pre samog unosa podataka o dobavljaču, fakturi i stavkama računa program nas obaveštava o izabranom magacinu i šifri dokumenta u okviru kojih knjižimo nabavku. Proverom i potvrdom na polje Dalje započinjemo unos dokumenta.


 
 

Korekcija nabavne vrednosti

Da bi program mogao da prikaže stvarnu razliku između prihoda i rashoda, potrebno je izvršiti korekciju nabavne vrednosti.

Na glavnoj liniji biramo Roba – Veleprodaja robe, prodajne cene – Korekcija nabavne vrednosti.