Materijal

Evidencija i knjiženje dokumenata vezanih za repromaterijal omogućeno je kroz poseban modul knjigovodstva, ali je istovremeno povezan sa ostalim modulima, pre svega sa modulom Proizvodi.

Dokumenta vezana za evidenciju promena možemo podeliti u Ulazna/Izlazna i Ostala dokumenta.

ULAZNA DOKUMENTA

U ulaznim dokumentima možemo uneti početno stanje, evidentirati prijemnicu materijala sa kalkulacijom, povraćaj materijala u magacin i sl.


Prijemnica materijala
U ovom modulu evidentiramo nabavku materijala od dobavljača, vršimo kalkulaciju nabavne vrednosti i knjiženje kalkulacije u glavnu knjigu.Ono što naš program izdvaja od ostalih jeste što u većini prozora za unos dokumenata postoji opcija za ispis kartice svakog trenutno odabranog artikla (materijal, proizvod, roba, osnovno sredstvo...).


Povraćaj materijala u magacin
Svaki prozor je definisan tako da korisniku omogući lak i brz unos dokumenta. Osnovna polja za unos podataka su redni broj, datum, analitički konto, količina, cena.Zavisno od vrste dokumenta koji se evidentira, u prozoru za unos potrebno je popuniti dodatna polja. Svako polje za unos ima jasno definisan naziv koji tačno podatak se traži od korisnika.


IZLAZNA DOKUMENTA

U podmeniju Izlazna dokumenta možemo knjižiti trebovanje, račun za prodate materijale, izdavanje materijala u veleprodaju, internu otpremnicu.
Izdavanje materijala u veleprodaju
Prilikom izdavanja materijala u veleprodaju, pravimo međuskladišnicu.

U našem programu skoro svaki prozor (unos dokumenta, promet artikla, stanje kartice...) ima opciju štampanja.


Interna otpremnica
Interna otpremnica je dokument koji prati prenos robe u okviru istog pravog lica. Prilikom izbora analitičkog konta materijala videćemo trenutno stanje kartice izabranog materijala sa desne strane prozora.

Na taj način program nam olakšava sagledavanje i kontrolisanje evidentiranja poslovnih promena.


OSTALA DOKUMENTA

U ostala dokumenta spada knjiženje viška/manjka, revers za izdati alat/inventar i sva ostala knjiženja vezana za materijal.


Viškovi i manjkovi
Prilikom knjiženja viška/manjka materijala, potrebno je samo uneti količinu po popisu, jer je program automatski popunio polja količina po knjigama i cena, pa će dalje, prema unetim podacima proknjižiti na konto viška ili manjka.

Proizvodi

Modul Proizvodi povezan je sa modulom Materijal, u kom možemo, pored standarnih ulaznih/izlaznih dokumenata, knjižiti radne naloge sa unetim normativima.


Ulazna dokumenta

Podmeni ulazna dokumenta omogućava unos početnog stanja, knjiženje primopredajnice proizvoda, interne dostavnice, međuskladišnice.


Izlazna dokumenta

Podmeni izlazna dokumenta omogućava evidentiranje i knjiženje predračuna, standardnog i deviznog računa za prodate proizvode, knjižno odobrenje, otpremnicu proizvoda i trebovanje poluproizvoda.


Ostala dokumenta

Podmeni ostala dokumenta omogućava evidentiranje i knjiženje viškova/manjkova proizvoda, automatski obračun proizvodnje i ostala knjiženja vezana za proizvode.

Radni nalog sa trebovanjem

Za svaki proizvod možemo uneti normative, ukoliko smo prethodno uneli listu materijala u šifarnik. Za formiranje normativa potrebno je odabrati željeni proizvod, a potom iz šifarnika repromaterijala, koji nam je ponuđen klikom na datu strelicu, unositi jedan po jedan repromaterijal sa odgovarajućom količinom i tako sastaviti normativ za naš proizvod.
Prilikom sastavljanja radnog naloga, omogućen je automatski unos materijala za svaki dodati proizvod. Na drugom tab-u prozora za knjiženje radnog naloga videćemo dugme Proizvod. Klikom na to dugme otvara se manji prozor za unos proizvoda za koje knjižimo trebovanje materijala i unos količine tog proizvoda.

Kada završimo sa unosom proizvoda dovoljno je da izađemo iz pomoćnog prozora. Videćemo da je program sam obračunao količine materijala potrebne za unetu količinu proizvoda.
Lager proizvoda

U lageru proizvoda nalaziće se svi proizvodi koje imamo na stanju. Rezultat pretrage možemo suziti i prilagođavati potrebama, npr. prema datumu ili u danu/periodu.
Stanje kartice materijala/proizvoda

U svakom momentu možemo proveriti stanje materijala, unosom njegove šifre u predviđeno polje ili biranjem iz listePromet proizvoda

Izveštaj o prometu prizvoda/repromaterijala možemo dobiti količinski i finansijski.