Materijal

Evidencija i knjiženje dokumenata vezanih za repromaterijal omogućeno je kroz poseban modul knjigovodstva, ali je istovremeno povezan sa ostalim modulima, pre svega sa modulom Proizvodi.

Dokumenta vezana za evidenciju promena možemo podeliti u Ulazna/Izlazna i Ostala dokumenta.

ULAZNA DOKUMENTA

U ulaznim dokumentima možemo uneti početno stanje, evidentirati prijemnicu materijala sa kalkulacijom, povraćaj materijala u magacin i sl.
Materijal-ulazna-dokumenta


Prijemnica materijala
U ovom modulu evidentiramo nabavku materijala od dobavljača, vršimo kalkulaciju nabavne vrednosti i knjiženje kalkulacije u glavnu knjigu.Ono što naš program izdvaja od ostalih jeste što u većini prozora za unos dokumenata postoji opcija za ispis kartice svakog trenutno odabranog artikla (materijal, proizvod, roba, osnovno sredstvo...).
Materijal-prijemnica-materijala-nalog-za-knjiženje
Materijal-prijemnica-materijala


Povraćaj materijala u magacin
Svaki prozor je definisan tako da korisniku omogući lak i brz unos dokumenta. Osnovna polja za unos podataka su redni broj, datum, analitički konto, količina, cena.Zavisno od vrste dokumenta koji se evidentira, u prozoru za unos potrebno je popuniti dodatna polja. Svako polje za unos ima jasno definisan naziv koji tačno podatak se traži od korisnika.
Materijal-povraćaj-materijala-iz-proizvodnje
Materijal-povraćaj-materijala-iz-proizvodnje


IZLAZNA DOKUMENTA

U podmeniju Izlazna dokumenta možemo knjižiti trebovanje, račun za prodate materijale, izdavanje materijala u veleprodaju, internu otpremnicu.
Materijal-izlazna-dokumenta
Izdavanje materijala u veleprodaju
Prilikom izdavanja materijala u veleprodaju, pravimo međuskladišnicu.

U našem programu skoro svaki prozor (unos dokumenta, promet artikla, stanje kartice...) ima opciju štampanja.
Materijal-izdavanje-materijala-u-veleprodaju


Interna otpremnica
Interna otpremnica je dokument koji prati prenos robe u okviru istog pravog lica. Prilikom izbora analitičkog konta materijala videćemo trenutno stanje kartice izabranog materijala sa desne strane prozora.

Na taj način program nam olakšava sagledavanje i kontrolisanje evidentiranja poslovnih promena.
Materijal-interna-otpremnica
Materijal-interna-otpremnica


OSTALA DOKUMENTA

U ostala dokumenta spada knjiženje viška/manjka, revers za izdati alat/inventar i sva ostala knjiženja vezana za materijal.
Materijal-ostala-dokumenta


Viškovi i manjkovi
Prilikom knjiženja viška/manjka materijala, potrebno je samo uneti količinu po popisu, jer je program automatski popunio polja količina po knjigama i cena, pa će dalje, prema unetim podacima proknjižiti na konto viška ili manjka.
Materijal-višak-manjak

Proizvodi

Modul Proizvodi povezan je sa modulom Materijal, u kom možemo, pored standarnih ulaznih/izlaznih dokumenata, knjižiti radne naloge sa unetim normativima.


Ulazna dokumenta

Podmeni ulazna dokumenta omogućava unos početnog stanja, knjiženje primopredajnice proizvoda, interne dostavnice, međuskladišnice.
Proizvodi-ulazna-dokumenta


Izlazna dokumenta

Podmeni izlazna dokumenta omogućava evidentiranje i knjiženje predračuna, standardnog i deviznog računa za prodate proizvode, knjižno odobrenje, otpremnicu proizvoda i trebovanje poluproizvoda.
Proizvodi-izlazna-dokumenta


Ostala dokumenta

Podmeni ostala dokumenta omogućava evidentiranje i knjiženje viškova/manjkova proizvoda, automatski obračun proizvodnje i ostala knjiženja vezana za proizvode.
Proizvodi-ostala-dokumenta

Radni nalog sa trebovanjem

Za svaki proizvod možemo uneti normative, ukoliko smo prethodno uneli listu materijala u šifarnik. Za formiranje normativa potrebno je odabrati željeni proizvod, a potom iz šifarnika repromaterijala, koji nam je ponuđen klikom na datu strelicu, unositi jedan po jedan repromaterijal sa odgovarajućom količinom i tako sastaviti normativ za naš proizvod.
Prilikom sastavljanja radnog naloga, omogućen je automatski unos materijala za svaki dodati proizvod. Na drugom tab-u prozora za knjiženje radnog naloga videćemo dugme Proizvod. Klikom na to dugme otvara se manji prozor za unos proizvoda za koje knjižimo trebovanje materijala i unos količine tog proizvoda.

Kada završimo sa unosom proizvoda dovoljno je da izađemo iz pomoćnog prozora. Videćemo da je program sam obračunao količine materijala potrebne za unetu količinu proizvoda.
Proizvodi-radni-nalog-sa-trebovanjem

Proizvodi-radni-nalog-automatsko-trebovanje-materijala
Proizvodi-nalog-za-knjiženje-radnog-nalogaLager proizvoda

U lageru proizvoda nalaziće se svi proizvodi koje imamo na stanju. Rezultat pretrage možemo suziti i prilagođavati potrebama, npr. prema datumu ili u danu/periodu.
Proizvodi-lager-proizvoda
Stanje kartice materijala/proizvoda

U svakom momentu možemo proveriti stanje materijala, unosom njegove šifre u predviđeno polje ili biranjem iz liste
Proizvodi-stanje-kartice-proizvodaPromet proizvoda

Izveštaj o prometu prizvoda/repromaterijala možemo dobiti količinski i finansijski.
Proizvodi-promet-količinski
Proizvodi-promet-proizvoda-finansijski

Ne propustite priliku da probate naše programe besplatno!

Potrebno Vam je dva minuta da se registrujete. Nakon toga možete preuzeti naše sjajne programe u demo verziji, instalirati na Vaš računar i probati.