Primljena faktura za troškove

Kroz primljene fakture za usluge knjižimo troškove, odnosno sve usluge koje želimo da stavimo na klasu 5-Rashodi. Na prvom tab-u evidentiramo podatke sa zaglavlja primljene fakture. Prilikom formiranja dokumenta, obavezna polja su analitički konto dobavljača, datum i polje POPDV obrasca, sva ostala polja mogu biti po izboru korisnika popunjena.

Na drugom tab-u unosimo stavke računa i knjiženje dokumenta završavamo klikom na dugme Knjiženje. Ovim korakom program je napravio nalog za knjiženje i ažurirao konta glavne knjige, KPR-knjigu primljenih računa, POPDV obrazac.

Primljena devizna faktura

Kako se u naš program zasniva na različitim šiframa dokumenata, zbog lakšeg upravljanja podacima, prilikom formiranja devizne fakture, možemo izabrati posebnu šifru dokumenta. Sada se javlja dodatno polje Iznos kursa valute sa kojim će program množiti iznos fakture u valuti.
Takođe, imamo priliku uneti zavisne troškove prilikom uvoza, kao što su prevoz špeditera, neke dodatne usluge, kao i plaćen PDV prilikom uvoza.


Prmljena faktura za dati avans

Prilikom knjiženja fakture na osnovu koje smo uplatili avans, obratićemo pažnju na polje POPDV obrasca. U polju u kom evidentiramo dobavljača, unećemo konto sa sintetike 150, koji smo pre svega otvorili. U polje analitika troška, možemo uneti bilo koji analitički konto, jer program samim knjiženjem ove fakture neće uzeti u obzir konto koji ste tom prilikom izabrali, što možete videti na slici naloga za knjiženje.

Konačan račun knjižimo kroz Primljen račun za troškove. Formiraćemo dokument kao što bi formirali standardnu fakturu za troškove, sem što ovom prilikom imamo posebno dugme Avansne uplate gde ažuriramo iznos uplaćenog avansa. Prilikom knjiženja program će nas obavestiti o unetim avansnim uplatama.

Kombinovanje više pozicija popdv obrasca

Sve češće dolazimo u situaciju da se na jednoj fakturi nalaze različite vrste troška sa različitom pozicijom POPDV obrasca. Tada ćemo u polju Kolona u KPR, koje služi za razvrstavanje po pozicijama obrasca, uneti šifru 9 – što u našem programu znači da za svaku stavku računa biramo posebno polje obrasca. U Stavkama računa svakom trošku opredelite poziciju, što važi i za trošak čiji iznos ne ulazi u obrazac, kao što je prikazano na slici.

Primljeno knjižno odobrenje/zaduženje

Primljeno knjižno zaduženje odnosno odobreje knjižićemo u prozoru za knjiženje standardnog primljenog računa za usluge. Obratićemo pažnju na polje Kolona u KPR gde ćemo uneti odgovarajuću šifru pozicije POPDV obrasca. Kada je potrebno uneti primljeno knjižno odobrenje, u polje Kolona u KPR unećemo šifru 15 - 8a.5 POPDV – Izmena osnovice smanjenje. U polju količina potrebno je uneti broj sa predznakom minus.
Prilikom knjiženja primljenog knjižnog zaduženja, standardno popuniti i formirati dokument. U polju Kolona u KPR uneti šifru 14 – 8a.4 POPDV – Izmena osnovice povećanje.