Softek programi obuhvataju sve segmente poslovanja, bilo da ste trgovinska, ugostiteljska, zanatska radnja, proizvodno preduzeće, radnja sa više maloprodajnih objekata... Softek rešenja idealna su za knjigovodstvene agencije, jer obuhvataju sve delatnosti, a sva automatska knjiženja istovremeno se evidentiraju po sistemu prostog i dvojnog knjigovodstva.

Kontni okvir

Kao prvu stvar koja nas izdvaja od ostalih možemo napomenuti uvek dostupan kontni okvir, koji je u sklopu programa i korisniku programa omogućava pregled u svakom trenutku. Kontni plan, koji se nalazi na početnom prozoru programa, uvek je u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru iz Zakonom o računovodstvu, a analitička konta se mogu dodavati neograničeno.

Unos dokumentacije

Prozori za unos dokumentacije izgledaju slično, odnosno isto. Omogućavaju brz i lak unos podakata, što je bio jedan od glavnih ciljeva prilikom programiranja programa.

Svaki prozor za unos dokumentacije sastoji se iz dva tab-a. To omogućava lakši pregled unetih i knjiženih dokumenata. Na prvom tab-u nalazi se lista unetih dokumenata složena po rednom broju unosa. Međutim, program Vam omogućava pretraživanje dokumenata po raznim kriterijumima: datumima, nazivu, iznosima, kolonama i slično.

Pojedinačne redove u listi dokumenata prate njihove stavke koje se nalaze na drugom tab-u. Kada selektujemo određeni red u listi dokumenata, na drugom tab-u možemo videti stavke koje su vezane za izabrani dokument.

Polja unosa

Svako polje koje služi za unos podataka ima kratak opis, tako da nije moguće da se korisnik programa zbuni prilikom unosa dokumenata. Polja za unos su jasno definisana, kao i polja koja omogućavaju UNOS/BRISANJE/IZMENU/KNJIŽENJE/ŠTAMPU... Svi prozori imaju opciju štampe, kako bi se program prilagodio različitim potrebama korisnika.

Prikaz kartice

Još jedna opcija koja izdvaja naš program od ostalih jeste ispis kartice bilo kog analitičkog konta. Prilikom unosa dokumenta ulaznog/izlaznog ili knjiženja neke druge poslovne promene, dobijate prikaz kartice izabranog konta(dobavljač, kupac, materijal, maloprodajni artikal...) sa desne strane prozora. Kartica nam omogućava uvid u trenutno stanje izabranog analitičkog konta.

Opcije pretrage

U programu postoji više opcija pretrage. Pretragu možemo vršiti numeričkim i slovnim oznakama. U polje gde je potrebno uneti analitički konto, možemo uneti celu šifru analitike, ukoliko nam je poznata. Takođe možemo uneti početni deo šifre konta, a potom izabrati odgovarajući iz padajuće liste.

Drugi način jeste da unesemo min tri slova naziva konta, a sa desne strane prozora možemo videti sva konta koja počinju unetim slovima. Ova pretraga se najviše koristi prilikom izbora kupca/dobavljača, jer ih je najlakše razlikovati prema nazivu.

Treći način pretrage je kombinovanje brojeva i slova, tako što unesemo npr. klasu konta i početna slova naziva. Kombinovanu pretragu možemo da koristimo kada imamo iste nazive na različitim klasama. To je čest slučaj kada nam poslovni partner predstavlja i kupca i dobavljača.