Program za obračun prihoda van radnog odnosa


Obračun poreza i doprinosa po svim vrstama ugovora.


Odštampajte i pretvorite PD obrazac u xml format za direktnu predaju na portal Poreske uprave. Kada dobijete Obaveštenje o PPP PD (BOP) možete odštamapati naloge za plaćanje ili direktno uvesti u Vaš e-bank klijent za elektronsko plaćanje.


 • blank
  Program za obračun prihoda van radnog odnosa je samostalna aplikacija koja služi za obračun poreza i doprinosa na prihode po svim vrstama ugovora.
 • blank
  Svaka šifra podrazumeva određenu vrstu obračuna kao i dozvoljenu vrstu primaoca prihoda.
 • blank
  Kada se napravi PPP PD obrazac i učita na portalu Poreske uprave tada se izvrši kontrola vrste prihoda, vrste primaoca prihoda i računska kontrola obračuna, pa iz tog razloga se mora raditi po pravilima iz Šifarnika. U suprotnom portal neće dozvoliti slanje prijave.
 • blank
  Na kraju godine moći ćete odštampati obrazac PPP PO.
................................................

PRIMERI OBRAČUNA ZA NAJČEŠĆE VRSTE UGOVORA


Ugovor o delu

Ugovor o delu zaključuje se isključivo za obavljanje poslova koji su van delatnosti poslodavca, ovo je ugovor van radnog odnosa tako da lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu nema status zaposlenog.
 • Šifra vrste prihoda 601 - za lica koja su osigurana po drugom osnovu a obračunava se i plaća samo porez i doprinosi za PIO. Poreska osnovica je bruto umanjen za normirani troškovi 20%, porez se obračunava po stopi od 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici i plaća se samo doprinosi za PIO po stopi od 26%
 • Šifra vrste prihoda 602 - za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu, obračunava se i plaća porez i doprinosi za PIO i zdravsto. Poreska osnovica je bruto umanjen za normirani troškovi 20%, porez se obračunava po stopi od 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici i plaća se doprinos za PIO po stopi od 26% i doprinos za zdravstvo po stopi od 10,3%
 • Šifra vrste prihoda 603 - obračunava se samo porez a doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju. Poreska osnovica je bruto umanjen za normirani troškovi 20%, porez se obračunava po stopi od 20%. Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.
Isplatilac je dužan da dostavi pored PPP PD obrazca i obrazac M-UN ili M-UN/K odgovarajućoj filijali Fonda za PIO u roku od tri dana od dana isplate doprinosa.

Ugovor o zakupu

Obavezu obračuna i isplate poreza na prihode od kapitala (izdavanje u zakup sopstvene nepokretnosti) ima pravno lice odnosno preduzetnik zakupac, kada uzima u zakup nepokretnost koje je u vlasništvu fizičkog lica.
 • Bez obzira što je primalac prihoda fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik zakupac je dužan da prilikom isplate zakupnine obračuna, obustavi i uplati na propisani račun porez na dohodak. Dakle, porez po odbitku obračunava se i plaća istog dana kada se vrši isplata zakupnine.
 • od 1.1.2017. prihodi od izdavanja sopstvenih nepokretnosti imaju tretman prihoda od nepokretnosti i šifra vrste prihoda je 405 – Zakup nepokretnih stvari (prihodi od izdavanja sopstvenih nepokretnosti) uz priznavanje normiranih troškova od 25% - oporezivi prihod je bruto prihod umanjen za normirane troškove a porez se plaća po stopi od 20%
 • Šifra vrste prihoda 501 – Prihod od davanja u zakup pokretnih stvari (opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari) uz priznavanje normiranih troškova od 20% - porez se plaća po stopi od 20%, doprinosi se ne plaćaju

Dopunski rad

Ugovor o dopunskom radu može da se zaključi samo sa zaposlenim lice koje radi puno radno vreme a dopunski rad može biti najviše do jedne trećine punog radnog vremena (13 sati, 24 minuta nedeljno). Ugovor o dopunskom radu NE MOŽE se zaključiti sa preduzetnikom, nezaposlenim licem, penzionerom.
 • Šifra vrste prihoda 605 – za ovu šifru je obavezna vrsta primaoca 01 ili 02. Osnovica za obračun poreza je bruto umanjen za normirane troškove od 20% a osnovica za obračun doprinosa je jednaka osnovici za porez i stopa za PIO je 26%

Nagrade, novčane pomoći i druga davanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

Prihodi isplaćeni iznad propisanog neoporezivog iznosa po osnovu:
 • Šifra vrste prihoda 612 stipendija i kredita učenicima, hranarine sportistima amaterima, otpremnine -(osnovica poreza je bruto iznad neoporezivog iznosa umanjen za normirane troškove od 20% po stopi poreza od 20%)
 • Šifre vrste prihoda 613-616 primanja uz priznavanje normiranih troškova od 20% (u zavisnosti od vrste primaoca obračunavaju se doprinosi)

Prihodi po osnovu volonterskog rada

Volontiranje je definisano kao organizovano dobrovoljno pružanje usluge bez isplate novčane naknade.
 • Šifra vrste prihoda 621-volonterski rad (osnovica poreza je bruto umanjen za normirane troškove od 20% i porez po stopi od 20%; osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže i doprinosi za pio po stopi od 4% a zdravstvo po stopi od 2%)
 • Šifra vrste prihoda 622 stručno usavršavanje (osnovica poreza je bruto umanjen za normirane troškove od 20% i porez po stopi od 20%; osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže i doprinosi za pio po stopi od 4% a zdravstvo po stopi od 10,3%)

Prihodi od prodaje poljoprivrednih proizvoda

 • Šifre vrsta prihoda mogu biti 625 i 626 - u zavisnosti da li je lice primalac prihoda osigurano po drugom osnovu ili ne (osnovica za porez je bruto umanjen za normirane troškove po stopi od 90% a doprinosi se obračunavaju različito u zavisnosti od šifre, tj. da li je primalac osiguran po drugom osnovu ili ne)

  Prihodi sportista

  Primanja koja ostvare profesionalni sportisti, sportski stručnjaci od sportske organizacije
  • Primanja koja ostvare profesionalni sportisti, sportski stručnjaci od sportske organizacije koja nemaju karakter zarade u smislu propisa kojima se uređuje sport i to: naknade na ime zaključenja ugovora, novčane i druge nagrade, naknade i nagrade za rad sportskih stručnjaka
  • Šifre vrsta prihoda po ovom osnovu su od 505 do 508 i zavise od vrste primaoca
  • Šifru 505 (npr. - treneri, sudije, novčane nagrade, transferi) - bruto umanjen za normirane troškova od 50% je osnovica poreza koji se plaća po stopi od 20% - kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu

   Prihodi od autorskih prava

   Ako se na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje kod njihovog obračunavanje i plaćanja ne primenjuje se najniža ni najviša mesečna osnovica doprinosa.
   • Prihod autora, odnosno nosioca srodnog prava od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koje se zakonom priznaju normirani troškovi
   • Šifre vrsta prihoda 301-312 uz priznavanje normiranih troškova
   • Šifre vrsta prihoda 313-314 uz priznavanje stvarnih troškova
   • Šifre vrsta prihoda 315-323 bez obaveze obračuna i uplate doprinosa

    Isprobajte naš program besplatno!

    Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!