Program je namenje vodjenju finansijskog knjigovodstva, materijalnog knjigovodstva kao i osnovnih sredstava budžetskih korisnika. Uz program se isporucuje baza sa kompletnim kontnim okvirom a u slučaju promena moguće je dodati šifre počev od Klase do Subanalitike. Program omogućava otvaranje dodatnih kartica za bilo koju sub analitiku.
Prelaz iz jedne poslovne godine u drugu je jednostavan a obezbedjen je automatski prenos početnog stanja.
Pregled kontnog okvira
Moduo služi za pregled kontnog okvira.
Kontni okvir se može pretraživati preko početnog dela šifre ili dela naziva. Potrebno je u text box uneti početni do šifre i pritisnuti dugme Izdvoj pored ili pritisnuti na tastaturi taster Enter. Na isti način moguće je pretraživati kontni okvir po delu opisa.
Ako pritisnemo pokazivačem miša na red u listi kontnog plana popuniće se lista ispo.
 
Ažuriranje i dodavanje šifara kontnog okvira
Ovaj prozor nam služi za dodavanje šifara kontnog okvira ili za izmene opisa konta.
Gornji deo modula služi za pretraživanje a donji za ažuriranje. U polje Sifra kontnog okvira potrebno je uneti sifru a polje Opis kontnog okvira opis. Na kraju treba pritisnuti dugme Dodaj. Program neće dozvoliti dodavanje šifara za koje ne postoji "nadredjena" šifra, npr. ne možemo uneti analitiku ako ne postoji njena Sintetika.
 
Otvaranje finansijske kartice
Ovaj prozor nam služi za dodavanje šifara finansijskih kartica (prihodi, dobavljači i sl.)
U prvom polju unosimo šifru subanalitike, u drugom nastavak šifre. To može biti redni broj kartice ili bilo koja druga kombinacija brojeva i karaktera i najzad u zadnje polje unosimo naziv kartice. Kompletna šifra finansijske kartice je zbir šest cirara njene subanalitike i dodatka šifre. Na taj način finansijska kartica može imati najmanje 7 cifara. U slučaju da vam treba mnogo više finansijskih kartice (pre svega kada otvarate kartice dobavljača) bolje je u drugi deo šifre uneti 2 ili 3 karaktera. Na taj način možete otvoriti 99 odnosno 999 novih finansijskih kartica. Možete podesiti program da vam sam ponudi nastavak šifre. To je praktično broj kartica na toj subanalitici uvećan za jedan.
 
Stanje kartice
U ovom modulu možemo videti sve promene jedne finansijske kartice. U prvoj kiloni je redni broj, u drugoj vrsta dokumenta koja je knjižena, sledeća kolona je broj našeg naloga, zatim datum promene. U koloni dodatni opis je broj orginalnog dokumenta preko koga je izvršeno knjižene ili neka dodatna sugestija i na kraju promene na dugovnoj i potražnoj strani. Na dnu je zbir dugovne i potražne strane kao i salodo.
 
Promet finansijskih kartica
U ovom modulu možemo videti promet za određenu subanalitiku
 
Otvaranje kolicinske kartice
Slično otvaranju finansijskih kartica možemo otvoriti i količinske kartice na kontima 021 i 022 odnosno na njihovim subanalitikama. Knjižeći ove kartice program automatski nudi prosečnu nabavnu cenu. Na sličan način fainasijskim karticama imaćemo stanje kartice, finansijski i količinski promet odnosno lager listu. Na kraju godine, ili po potebi možemo oštampati popisnu listu kako bi knjižili eventualne manjkove i viškove.
 
Otvaranje kartice osnovnog sredstva
U programu možemo voditi i kartice osnovnih sredstava. Program će istovremeno otvoriti karticu ispravke vrednosti. Na kraju godine možemo izvršiti automatsku amortizaciju i revalorizaciju.
 
Knjiženje finansijskog naloga
U polje Dokument unesite vrstu dokumenta koja se knjiži ili izabrati iz padajuće liste. Vrsta dokumenta uvek sadrži dve cifre. Vrsta dokumenta 02 je jedina programski predvidjena šifra i odnosi se na naloge početnog 
U polje Broj unesite broj naloga i pritisnite dugme Predji na stavke . U slučaju da knjižite izvod, logično je da je to broj izvoda. Ako knjižite blagajnu onda je to broj dokumenta iz blagajne i sl. Svakako možete se opredeliti i za varijantu da u jedan nalog koji unosite u računar dodate više orginalnih dokumenata tj. ako knjižite izvod iz banke da ih dodate više ili za ceo mesec i sl. Mislimo da je bolja varijanta da broj naloga u računaru bude i broj vašeg orginalnog dokumenta. Na taj način biće lakše pretraživanje a pregled stanja kartice će biti očigledniji. U padajućoj listi pored dobićete sve proknjižene naloge za izabrani dokument.
Sada možete pristupiti unošenju stavki za nalog. U polje Subanalitika ili kartica unesite šifru. Pritisnite na tastaturi taster Enter ili Tab kako bi prešli u polje za unos datuma. U tom trenutku program će pronaći opis za šifru koju ste uneli i ispisati je na labelu pored šifre. Polje Dodatni opis je opciono i služi za dodatno objašnjenje stavk. Na kraju unesite isnos u polje Duguje ili Potražuje. Istovremeno možete dodati i dugovnu i potražnu stranu. Podatak u polju Duguje ili Potražuje može biti samo broj, znak minus i decimalni separator. Nije dozvoljeno unošene separatora za hiljade mada ih program u svim pregledima i štampama ispisuje. U zavisnosti od lokalnog podešavanja na vašem računaru decimalni separator je zarez ili tačka. Program pri svojoj inicijalizaciji uzima ove podatke i kontroliše unos decimalnog separatora tako da ga prilagodjava podešavanju na vašem računaru.
 
Knjiženje količinskog naloga
Slično knjiženju finansijskog naloga vrišimo knjiženje količinskog naloga. Ovim nalogom knjižimo magacinsku dokumentacija: prijemnicu materijala, trebovanje rezevnih delova, prijemnicu gotovog proizvada, izlazni račun za proizvode i sl. Pored standardnih elemenata stavke: sifra kartice, datum knjiženja, dodtni opis, dugovna ili potražana strana, ovde imamu i ulaznu i izlaznu količinu. Cena je samo količnik dugovne strane i ulazne količine, odnosno potražene i izlazne količine.
 
 
Pregled knjiženih naloga
U ovom modulu možemo pogledati sve proknjižene naloge. 
Izaberemo iz padajuće liste vrstu dokumenta i pritisnemo dugme Izdvoj.
 
Zaključni na nivou klasa
Svaki zaključni list ili bilans stanja možemo pogledati za određeni period ili za celu poslovnu godinu
 
Zaključni na nivou sintetika
 
Kartica subanalitickom konta