e-Faktura Link za programere

Povežite Vaše postojeće ERP rešenje sa sistemom eFaktura bez potrebe za direktnim korišćenjem API-ja.

Softek eFAKTURA Link prima komande iz Vašeg softvera putem tekstualnih datoteka u jednostavnom CSV formatu. Izbegnite rad sa XML formatom. 

Bez sertifikacije do nove e-fiskalizacije

Softek ESIR u Link režimu omogućava svim eksternim aplikacijama da fiskalizuju račune putem razmene definisanih datoteka sa Softek ESIR-om: programima razvijenim u starim tehnologijama, ERP/CRM softverima stranog porekla, uskospecijalizovanim softverima čija primarna funkcija nije fiskalizacija računa.

U Link režimu rada mogu se kreirati svi tipovi računa i transakcija, dodati refererentni broj i datum, kao i identifikacioni podaci kupaca.

Vaš sistem ne mora podržati sve kombinacije tipova računa i transakcija, već samo one koji su potrebni vašim klijentima. Ipak, u slučaju povremene potrebe klijenta da fiskalizuje određenu vrstu računa koja nije podržana kroz Vaš softver, može to učiniti direktno kroz Softek ESIR.

Bez obzira da li radi u režimu Link-a ili kroz korisnički interfejs, Softek ESIR ispunjava sve propisane zahteve predviđene Zakonom o fiskalizaciji i drugim pravilnicima i tehničkim uputstvima Ministarstva finansija i Poreske uprave.

Softek ESIR automatski dodaje nove artikle i ažurira postojeće artikle u Šifarnik artikala koji ESIR mora da poseduje.

ESIR poseduje Listu računa u kojoj se mogu videti svi do tog trenutka fiskalizovani računi.

Način rada eFAKTURA Linka

Softek eFaktura Link obavlјa sledeće funkcije kada prima komande putem tekstualnih datoteka

Prima .rac u IN

Softek ESIR učitava tekstualnu datoteku iz foldera IN foldera

Validira podatke

Softek ESIR validira primlјene podatke na isti način kao u grafičkom korisničkom okruženju

Šalјe zahtev

Softek ESIR formira i šalјe zahtev za fiskalizaciju Procesoru fiskalnih računa (PFR)

Štampa račun

Ukoliko dobije odgovor od PFR-a, Softek ESIR štampa fiskalni račun

Upisuje u bazu i log fajlove

Softek ESIR u log fajlove upisuje sve poslate zahteve i vraćene odgovore, a u error log upisuje sve greške vraćene od procesora fiskalnih računa (PFR)

Šalje .ok u OUT

Softek ESIR upisuje u OUT folder podatke koje je dobio od PFR-a, a koji mogu biti od značaja za eksterni sistem.

Ukoliko dobije informaciju o greškama od PFR-a, Softek ESIR upisuje u OUT folder brojeve i opise grešaka

Struktura ulazne tekstualne datoteke u .RAC formatu

 • CRF,
 • RAC, Vrsta racuna npr 380, Valuta na racunu npr RSD, Broj računa
 • DOB, PIB, MB, JBKJS, Je li u PDV 1-DA 0-NE, Naziv, Ulica, Grad, Postanski broj
 • KUP, PIB, MB, JBKJS, Je li u PDV 1-DA 0-NE, Naziv, Ulica, Grad, Postanski broj
 • DAT, Datum izdavanja, Datum valute, Datum prometa, Šifra datuma poreske obaveze
 • NAP, Napomena
 • UPL, Sifra nacina placanja, Poziv na broj, Broj bankovnog racuna
 • LIN, Sifra, Naziv, Opis, Oznaka, Procent, Fiksno VAT, Fakturisana kolicina, Sifra jedinica mere, Jedinicna cena artikla bez ukljucenog PDVa pre oduzimanja eventualnih popusta na cenu artikla, Popust-0 Trosak-1, Procenat popusta ili troska na stavki, Iznos popusta ili troska na stavki, Neto iznos stavke
 • SUB, Iznos osnovice za kategoriju PDVa, Iznos poreza za kategoriju PDVa, Sifra kategorije PDVa, Stopa PDVa za kategoriju, Fiksno VAT, Sifra osnova izuzeca od PDVa, Tekst osnova izuzeca od PDVa
 • TOT, Zbir neto iznosa iz stavki racuna, Ukupan iznos bez PDVa, Ukupan iznos sa PDVom, Zbir popusta na racunu, Iznos placen avansima, Iznos za placanje
 • DOC, Referenca pratećeg dokumenta, Naziv fajla za priloženi dokument, fiksno application/pdf, Apsolutna putanja do priloga i naziv fajla

 

Dodatna polja referenci računa

 • RKU, Referenca kupca
 • PRP, Referenca projekta
 • RUG, Referenca ugovora
 • RNA, Referenca narudzbenice, Referenca prodajnog naloga
 • RPC, Referenca prijemnice
 • ROC, Referenca otpremnice
 • RTE, Referenca tendera ili partije

 

Dodatna polja vezana za Konačne fakture, Odobrenja i Zaduženja

 • BIL, Broj računa, Datum izdavanja računa
 • ARA, Broj avansnog računa, Avansirani iznos osnovice za kategoriju PDVa, Avansirani iznos poreza za kategoriju PDVa, Sifra kategorije PDVa, Stopa PDVa za kategoriju, Fiksno VAT
 • AUS, Umanjen iznos osnovice za kategoriju PDVa, Umanjen iznos poreza za kategoriju PDVa, Sifra kategorije PDVa, Stopa PDVa za kategoriju, Fiksno VAT
 • AUT, Umanjen ukupan iznos bez PDVa, Umanjen ukupan iznos sa PDVom

Struktura izlazne tekstualne datoteke sa ekstenzijom .ok u slučaju uspešne fiskalizacije

 • 101 fiksno označava red sa PFR brojem računa,broj računa
 • 102 fiksno označava red sa PFR vremenom,PFR vreme
 • 103 fiksno označava red sa brojačem računa,brojač računa
 • 104 fiksno označava red sa ukupnim iznosom,ukupan iznos
 • 105 fiksno označava red sa brojačem po transakciji,brojač po transakciji
 • 106 fiksno označava red sa ukupnim brojačem,ukupni brojač
 • 107 fiksno označava red sa ekstenzijom brojača,ekstenzija brojača
 • 111
 • 113

Struktura izlazne tekstualne datoteke sa ekstenzijom .err u slučaju neuspešne fiskalizacije

 • 900 fiksno označava red sa porukom greške,poruka greške
 • 901 fiksno označava red sa pozicijom i sadržajem greške i može se ponoviti onoliko puta koliko ima grešaka

Primeri našeg formata eFAKTURA i poređenje sa XML

Softek eFaktura Link obavlјa sledeće funkcije kada prima komande putem tekstualnih datoteka

TERMALNI ŠTAMPAČPODRŽANA ŠIRINA TRAKEDRIVERPREPORUČENA NAMENA
EPSON TM-T2080mm, 58mmEPSON T20 driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
EPSON TM-T8880mmEPSON T88 driverMaloprodajni objekti sa najvećim brojem računa
Metapace T2580mmMETA T25 driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
Metapace T4080mmMETA T40 driverMaloprodajni objekti do 500 računa dnevno
Bixolon E30080mmBixolon E300/E302 driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
Seiko RP-G1080mmSeiko RPG10 driverMaloprodajni objekti do 500 računa dnevno
Galeb GNF32080mmGaleb GNF driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
Galeb GNF33080mmGaleb GNF driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
Birch CP-Q380mmBirch Q3 driverMaloprodajni objekti do 100 računa dnevno
Int Raster 801780mmPOS 80-C driverMaloprodajni objekti do 30 računa dnevno
Datecs EP70080mmDatecs driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cec="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:sbt="http://mfin.gov.rs/srbdt/srbdtext" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:mfin.gov.rs:srbdt:2021</cbc:CustomizationID>

RAC,380,RSD,Broj fakture
  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>RSD</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cbc:ID>Broj fakture</cbc:ID>

DAT,2022-07-13,2022-07-20,2022-07-13,35
  <cbc:IssueDate>2022-07-13</cbc:IssueDate>
  <cbc:DueDate>2022-07-20</cbc:DueDate>
  <cac:InvoicePeriod>
   <cbc:DescriptionCode>35</cbc:DescriptionCode>
  </cac:InvoicePeriod>
  <cac:Delivery>
   <cbc:ActualDeliveryDate>2022-07-13</cbc:ActualDeliveryDate>
  </cac:Delivery>

UPL,30,(mod97) 123456/2022,Tekući račun pravnog lica A
  <cac:PaymentMeans>
   <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
   <cbc:PaymentID>(mod97) 123456/2022</cbc:PaymentID>
   <cac:PayeeFinancialAccount>
     <cbc:ID>Tekući račun pravnog lica A</cbc:ID>
   </cac:PayeeFinancialAccount>
  </cac:PaymentMeans>

RUG,Broj ugovora
  <cac:ContractDocumentReference>
   <cbc:ID>Broj ugovora</cbc:ID>
  </cac:ContractDocumentReference>

DOB,123456789,12345678,,1,Naziv pravnog lica A,Ulica,Grad pravnog lica A,Postanski broj
  <cac:AccountingSupplierParty>
   <cac:Party>
     <cbc:EndpointID schemeID="9948">123456789</cbc:EndpointID>
     <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Naziv pravnog lica A</cbc:Name>
     </cac:PartyName>
     <cac:PostalAddress>
      <cbc:CityName>Grad pravnog lica A</cbc:CityName>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>RS</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
     </cac:PostalAddress>
     <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>RS123456789</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:PartyTaxScheme>
     <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Naziv pravnog lica A</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID>12345678</cbc:CompanyID>
     </cac:PartyLegalEntity>
     <cac:Contact>
      <cbc:ElectronicMail>e-mail adresa</cbc:ElectronicMail>
     </cac:Contact>
   </cac:Party>
  </cac:AccountingSupplierParty>

KUP,987654321,87654321,12345,1,Naziv pravnog lica B,Adresa pravnog lica B,Grad pravnog lica B,Postanski broj
  <cac:AccountingCustomerParty>
   <cac:Party>
     <cbc:EndpointID schemeID="9948">987654321</cbc:EndpointID>
     <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID>JBKJS:12345</cbc:ID>
     </cac:PartyIdentification>
     <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Naziv pravnog lica B</cbc:Name>
     </cac:PartyName>
     <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>Adresa pravnog lica B</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>Grad pravnog lica B</cbc:CityName>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>RS</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
     </cac:PostalAddress>
     <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>RS987654321</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:PartyTaxScheme>
     <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Naziv pravnog lica B</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID>87654321</cbc:CompanyID>
     </cac:PartyLegalEntity>
     <cac:Contact>
      <cbc:ElectronicMail>e-mail adresa</cbc:ElectronicMail>
     </cac:Contact>
   </cac:Party>
  </cac:AccountingCustomerParty>


  <cac:TaxTotal>
   <cbc:TaxAmount currencyID="RSD">742.76</cbc:TaxAmount>

SUB,2801.15,560.23,S,20,VAT,,
   <cac:TaxSubtotal>
     <cbc:TaxableAmount currencyID="RSD">2801.15</cbc:TaxableAmount>
     <cbc:TaxAmount currencyID="RSD">560.23</cbc:TaxAmount>
     <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>20</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:TaxCategory>
   </cac:TaxSubtotal>

SUB,1825.28,182.53,S,10,VAT,,
   <cac:TaxSubtotal>
     <cbc:TaxableAmount currencyID="RSD">1825.28</cbc:TaxableAmount>
     <cbc:TaxAmount currencyID="RSD">182.53</cbc:TaxAmount>
     <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>10</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:TaxCategory>
   </cac:TaxSubtotal>

SUB,1560,0,O,0,VAT,PDV-RS-11-1-4,
   <cac:TaxSubtotal>
     <cbc:TaxableAmount currencyID="RSD">1560</cbc:TaxableAmount>
     <cbc:TaxAmount currencyID="RSD">0</cbc:TaxAmount>
     <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>O</cbc:ID>
      <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
      <cbc:TaxExemptionReasonCode>PDV-RS-11-1-4</cbc:TaxExemptionReasonCode>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:TaxCategory>
   </cac:TaxSubtotal>

  </cac:TaxTotal>


TOT,6186.43,6186.43,6929.19,0,0,6929.19
  <cac:LegalMonetaryTotal>
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="RSD">6186.43</cbc:LineExtensionAmount>
   <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="RSD">6186.43</cbc:TaxExclusiveAmount>
   <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="RSD">6929.19</cbc:TaxInclusiveAmount>
   <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="RSD">0</cbc:AllowanceTotalAmount>
   <cbc:PrepaidAmount currencyID="RSD">0</cbc:PrepaidAmount>
   <cbc:PayableAmount currencyID="RSD">6929.19</cbc:PayableAmount>
  </cac:LegalMonetaryTotal>


LIN,1,test proizvod 1,,S,20,VAT,5,MTR,560.23,0,0,0,2801.15
  <cac:InvoiceLine>
   <cbc:ID>1</cbc:ID>
   <cbc:InvoicedQuantity unitCode="MTR">5</cbc:InvoicedQuantity>
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="RSD">2801.15</cbc:LineExtensionAmount>
   <cac:Item>
     <cbc:Name>test proizvod 1</cbc:Name>
     <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>1</cbc:ID>
     </cac:SellersItemIdentification>
     <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>20</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:ClassifiedTaxCategory>
   </cac:Item>
   <cac:Price>
     <cbc:PriceAmount currencyID="RSD">560.23</cbc:PriceAmount>
   </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>


LIN,2,test proizvod 2,,S,10,VAT,4,KMT,456.32,0,0,0,1825.28
  <cac:InvoiceLine>
   <cbc:ID>2</cbc:ID>
   <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KMT">4</cbc:InvoicedQuantity>
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="RSD">1825.28</cbc:LineExtensionAmount>
   <cac:Item>
     <cbc:Name>test proizvod 2</cbc:Name>
     <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>2</cbc:ID>
     </cac:SellersItemIdentification>
     <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>10</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:ClassifiedTaxCategory>
   </cac:Item>
   <cac:Price>
     <cbc:PriceAmount currencyID="RSD">456.32</cbc:PriceAmount>
   </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>


LIN,3,test proizvod 3,,O,0,VAT,1,H87,1560,0,0,0,1560
  <cac:InvoiceLine>
   <cbc:ID>3</cbc:ID>
   <cbc:InvoicedQuantity unitCode="H87">1</cbc:InvoicedQuantity>
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="RSD">1560</cbc:LineExtensionAmount>
   <cac:Item>
     <cbc:Name>test proizvod 3</cbc:Name>
     <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>3</cbc:ID>
     </cac:SellersItemIdentification>
     <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>O</cbc:ID>
      <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
     </cac:ClassifiedTaxCategory>
   </cac:Item>
   <cac:Price>
     <cbc:PriceAmount currencyID="RSD">1560</cbc:PriceAmount>
   </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>


</Invoice>

Isprobajte naš program besplatno!

Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!

Registracija traje 2 minuta.

REGISTRUJTE SE