PROGRAM ZA OBRAČUN ZARADA

Prilagodili smo naše programsko rešenje za obračun zarada direktnim učitavanjem xml fajla na portal poreske uprave što će vam znatno olakšati i ubrzati vaše poslovanje. Obaveštavamo naše potencijalne korisnike da mogu naručiti demo program za obračun zarada kako bi u test periodu koji obezbedjuje portal Poreske uprave isprobali korišćenje programa.

ozi_sl1

Program za obračun zarada – plata možete preuzeti sa naše download strane ili pogledati korisničko uputstvo za obračun zarada.

Pogledajte ostala uputstva:

U demo verziji omogućena je isplata jedne akontacije, obračun na osnovu bruto ili neto osnovica, pregled i štampa svih obrazaca za Poresku upravu, Fond zdravstvenog osiguranja, PIO fond:

 • PPP PD (po akontaciji i po konačnom obračunu), štampa naloga za plaćenje po BOPu i izvoz u elektronsko plaćanje za Office banking i Halcom
 • PP OZ-7, PP OZ-8, PP OZ-9, PP OZ-10, PP NZ-1
 • spiskova zaposlenih
 • isplatnih lista
 • obračunskih listića
 • virmana
 • specifikacije naloga za banke (sa mogućnošću exporta u excel format za slanje bankama)
 • potvrda o zaposlenju i proseku primanja zaposlenog
 • automatsko formiranje, pregled i štampa M-4, M-4K, M-4/SP
 • PPP obrazaca, PPP obrazac u elektronskom obliku

Obračun doprinosa na najnižu osnovicu se radi samo ukoliko ne isplaćujete lični dohodak ili je lični dohodak manji od minimalne cene rada bez poreza i doprinosa a koji za celu 2016. godinu iznosi 121 dinar neto po radnom času.

Najniža mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa od 1.8.2016. do 31.10.2016. je 22.400,00 dinara.

Najviša mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa od 1.9.2016. je 318.495,00 dinara.

Načini obračuna zarade u programu OZI

 • unosom neto zarade;
 • unosom neto zarade plus fiksni deo regresa i naknade za topli obrok;
 • unosom radnih sati i definisanjem bruto satnice po radnom mestu;
 • unosom radnih sati i cene rada – budžetski korisnici;
 • unosom bruto zarade. Bruto zarada se može definisati i u stranoj valuti, odnosno eurima.

Primer obrazca PPP PD iz programa

obrazac_ppp_pd

Vrste obračuna naknada i zarada

Pored obračuna zarada za redovan rad, program podržava:

Objedinjenja naplata poreza i doprinosa

Obaveštavamo korisnike da smo testirali naše programsko rešenje za obračun zarada direktnim učitavanjem xml fajla na portal poreske uprave. Obuhvaćeni su sledeći slučajevi:

 • zarada zaposlenih
 • poreska olakšica – invalidi PPP-PD obrazac
 • zarada zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo
 • zarada osnivača privrednih društava
 • lična zarada preduzetnika
 • lična zarada preduzetnika iz radnog odnosa PPP-PD obrazac
 • lična zarada poljopirvrednika PPP-PD obrazac
 • obračun bolovanja preko 30 dana
 • obračun porodiljskog odsustva PPP-PD obrazac
 • obračun za povremene i privremene poslove
 • obračun za penzionere FZ
 • obračun za penzionere FSD
 • obračun zarade na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa

Obezbedili smo i pisani PPP-PD obrazac kao i PPP-PD obrazac u XML formatu. Za sve one koji nisu sigurni kako da podnesu Objedinjenu poresku prijavu učitavanjem XML obrazca obezbedili smo PPP-PD u pisanom obliku tako da ga mogu uneti direktno na portalu ručnim unošenjem. Prelaskom na objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku od prvog januara 2014. godine neće se ništa menjati u načinu obračuna. U Softek programu za obračun zarada zaposlenih dodat je novi modul Poreska prijava ppp pd. Iz ovog modula može se štampati pd prijava ili se može vršiti izvoz u xml format za upload na portal Poreske uprave.

 • Pisani PPP-PD obrazac;
 • PPP-PD obrazac u XML formatu.

Krediti i obustave

Kroz program je moguće na više načina obračunati obustave ili rate i po akontaciji i po konačnom obračunu

 • procentualne obustave (sindikat, samodoprinos, alimentacija),
 • obustave u fiksnom iznosu (članarine) i kredite odnosno administrativne zabrane kod kojih automatski vodi evidenciju broja otplaćenih rata i preostalog iznosa duga

Olakšice za novozaposlene radnike od 1.1.2016

Poslodavci koji od 1.1.2016. zasnuju radni odnos sa najmanje dva nova radnika mogu da ostave pravo na povraćaj 75% plaćenih poreza na zaradu za novozapoleno lice i plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca isplaćenu zaključno sa 31.12.2017. godine. Šifra primaoca prihoda može biti samo 01 ili 02 a šifra isplatioca 1,3,4,7 (samo tip isplatioca 1 može da ima primaoca sa šifrom 02).

Olakšice za novozaposlene radnike od 1.7.2014

Izmenama zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje uvedene su olakšice prilikom zapošljavanja novih radnika od 1.7.2014. godine.

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 66/2014 objavljen je pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku. Pravilnik je dopunjen novim šiframa vrsta prihoda koje se odnose na isplaćene zarade i pravo na povraćaj poreza i doprinosa za novozaposlena lica

 • 101 08 0 – do deset novozaposlenih lica povraćaj 65% plaćenih poreza i doprinosa
 • 101 09 0 – od deset do devedeset devet novozaposlenih lica povraćaj 70% plaćenih poreza i doprinosa
 • 101 10 0 – najmanje sto novozaposlenih lica povraćaj 75% plaćenih poreza i doprinosa

Da bi se ostvarilo pravo na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa potrebno je podnete sledeće: PPP PD prijavu u kojoj su iskazani podaci samo za novozaposlene radnike

 • zahtev za povraćaj
 • uverenje (CROSO) o broju zaposlenih na dan 31.3.2014. godine
 • uverenje (CROSO) o broju zaposlenih na dan plaćanja poreza i doprinosa po PPP PD prijavi za koju se podnosi zahtev za povraćaj
 • uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje

Pogledajte naše uputstvo za obračun zarada novozaposlenih sa pravom na olakšicu. Uputstvo za novozaposlene

Novi pravilnik o izgledu i sadržaju obračunskog listića za zarade i naknade zarada od 28.8.2014. godine

Ovim pravilnikom propisan je novi sadržaj obračunskog listića i to sa obaveznim sledećim podatcima:

 • podatke o poslodavcu: POSLOVNO IME, SEDIŠTE (ADRESA), PIB, MATIČNI BROJ, BROJ RAČUNA I NAZIV BANKE KOD KOJE SE RAČUN VODI
 • podatke o zaposlenom: IME I PREZIME, ADRESA, JMBG, NAZIV BANKE I BROJ NA KOJI SE ISPLAĆUJE ZARADA
 • podatke o periodu na koji se odnosi obračun: MESEC ODNOSNO PERIOD NA KOJI SE ODNOSI ZARADA
 • podatke potrebne za obračun zarade odnosno naknade zarade kao i doprinosa i poreza u skladu sa zakonom i to:
  • OSTVARENE ČASOVE (REDOVNOG RADA, RADA NA PRAZNIK, RADA NOĆU, PREKOVREMENO, U SMENAMA)
  • ČASOVE NA KOJE ZAPOSLENI OSTVARUJE PRAVO NA NAKNADU ZARADE (GODIŠNJI ODMOR, BOLOVANJE DO 30 DANA, POVREDA NA RADU, PRAZNIK KOJI JE NERADNI DAN, PLAĆENO ODSUSTVO, PORODILJSKO BOLOVANJE ITD)
  • VRSTU, OSNOVICU, STOPU I IZNOS DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NA ZARADU (PIO, ZRAVSTVO, NEZAPOSLENOST)
  • IZNOS I VRSTU OBUSTAVA
  • UTRVĐENI IZNOS ZA ISPLATU
 • datum određen za isplatu
 • Usluga obračuna zarada – Uradićemo platu umesto Vas!

  Ukoliko imate nedoumice kako da obračunate zarade zaposlenih, mi možemo to učiniti umesto Vas. Vršimo kompletan obračun zarada sa svim potrebnim obrascima i popunjenim virmanskim nalozima za plaćanje poreza i doprinosa.

  Ako imate nedoumicu kako da obračunate zarade zaposlenih, popunite obrazce za radnike koji su na bolovanju preko 30 dana ili obračunati zarade zaposlenih koji su na porodiljskom odsustvu za vas radimo i kompletan obračun zarada. Obračun podrazumeva sve potrebne obrasce PPP PD obrazac, xml format obrazca ppp pd za import na portal poreske uprave, virmanske naloge za plaćanje, fajlove za direktan import u Vaš ebanking, obračunske listiće za zaposlene, isplatnu listu, kartone zaposlenih, NZ-1, OZ-7, OZ-10 itd.).

  Šta je potrebno da nam dostavite:

  Podaci o privrednom društvu ili preduzetničkoj radnji:

  • Naziv privrednog društva ili preduzetničke radnje
  • Mesto i adresu
  • PIB
  • Matični broj
  • Šifra delatnosti
  • Tekuće račune

  Podaci o zaposlenima:

  • Prezime i ime zaposlenog
  • Procenat minulog rada
  • Dogovoreni neto, koeficijent zaposlenog, dogovoreni bruto ili da li je zaposleni na minimalcu u zavisnosti kako isplaćujete zaradu
  • Šifru opštine plaćanja poreza odnosno opštinu boravišta zaposlenog
  • Broj tekućeg računa na koji se isplaćuje zarada zaposlenog ili napomenu da se isplaćuje preko blagajne

  Podatke je potrebno dostaviti samo kod prve isplate. Podatke nam možete dostaviti na email ili saopštiti telefonom.

  Obrasce ćemo vam dostaviti na vašu email adresu. Potrebno je samo da ih prosledite na portal Poreske uprave.

  Cena za firme do 5 zaposlenih za redovan rad je 5 € po obračunu. Overene i potpisane obrasce sa datumom kada ste izvršili uplatu poreza i doprinosa ćete predati u Vašu poresku upravu.