Program za budžetsko računovodstvo omogućava vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izveštaja indirektnih budžetskih korisnika u skladu sa Uredba o budžetskom računovodstvu, zakonima i drugim propisima kojima se uredjuje oblast budžetsko knjigovodstvo. Pogledajte kratko uputstvo

Program za budžetsko računovodstvo možete preuzeti sa naše download strane.

Program je namenje vodjenju finansijskog knjigovodstva, materijalnog knjigovodstva kao i osnovnih sredstava budžetskih korisnika. Uz program se isporucuje baza sa kompletnim kontni okvir za budžetske korisnike a u slučaju promena moguće je dodati šifre počev od Klase do Subanalitike. Program omogućava otvaranje dodatnih kartica za bilo koju sub analitiku. Prelaz iz jedne poslovne godine u drugu je jednostavan a obezbedjen je automatski prenos početnog stanja.

 

Pregled Kontni okvir za budžetske korisnike

Modul služi za pregled kontnog okvira. Kontni okvir se može pretraživati preko početnog dela šifre ili dela naziva. Potrebno je u text box uneti početni do šifre i pritisnuti dugme Izdvoj pored ili pritisnuti na tastaturi taster Enter. Na isti način moguće je pretraživati kontni okvir po delu opisa. Ako pritisnemo pokazivačem miša na red u listi kontnog plana popuniće se lista ispod.

budzet_kontni_okvir

Azuriranje kontnog okvira

Ovaj prozor nam služi za dodavanje šifara kontnog okvira ili za izmene opisa konta. Gornji deo modula služi za pretraživanje a donji za ažuriranje. U polje Sifra kontnog okvira potrebno je uneti sifru a polje Opis kontnog okvira opis. Na kraju treba pritisnuti dugme Dodaj. Program neće dozvoliti dodavanje šifara za koje ne postoji “nadredjena” šifra, npr. ne možemo uneti analitiku ako ne postoji njena Sintetika.

budzet_azuriranje_konta

Otvaranje finansijske kartice

Ovaj prozor nam služi za dodavanje šifara finansijskih kartica (prihodi, dobavljači i sl.) U prvom polju unosimo šifru subanalitike, u drugom nastavak šifre. To može biti redni broj kartice ili bilo koja druga kombinacija brojeva i karaktera i najzad u zadnje polje unosimo naziv kartice. Kompletna šifra finansijske kartice je zbir šest cirara njene subanalitike i dodatka šifre. Na taj način finansijska kartica može imati najmanje 7 cifara. U slučaju da vam treba mnogo više finansijskih kartice (pre svega kada otvarate kartice dobavljača) bolje je u drugi deo šifre uneti 2 ili 3 karaktera. Na taj način možete otvoriti 99 odnosno 999 novih finansijskih kartica. Možete podesiti program da vam sam ponudi nastavak šifre. To je praktično broj kartica na toj subanalitici uvećan za jedan.

budzet_otvaranje_fin_kartice

Knjiženje finansijske kartice

U polje Dokument unesite vrstu dokumenta koja se knjiži ili izabrati iz padajuće liste. Vrsta dokumenta uvek sadrži dve cifre. Vrsta dokumenta 02 je jedina programski predvidjena šifra i odnosi se na naloge početnog.

U polje Broj unesite broj naloga i pritisnite dugme Predji na stavke . U slučaju da knjižite izvod, logično je da je to broj izvoda. Ako knjižite blagajnu onda je to broj dokumenta iz blagajne i sl. Svakako možete se opredeliti i za varijantu da u jedan nalog koji unosite u računar dodate više orginalnih dokumenata tj. ako knjižite izvod iz banke da ih dodate više ili za ceo mesec i sl. Mislimo da je bolja varijanta da broj naloga u računaru bude i broj vašeg orginalnog dokumenta. Na taj način biće lakše pretraživanje a pregled stanja kartice će biti očigledniji. U padajućoj listi pored dobićete sve proknjižene naloge za izabrani dokument.

Sada možete pristupiti unošenju stavki za nalog. U polje Subanalitika ili kartica unesite šifru. Pritisnite na tastaturi taster Enter ili Tab kako bi prešli u polje za unos datuma. U tom trenutku program će pronaći opis za šifru koju ste uneli i ispisati je na labelu pored šifre. Polje Dodatni opis je opciono i služi za dodatno objašnjenje stavk. Na kraju unesite isnos u polje Duguje ili Potražuje. Istovremeno možete dodati i dugovnu i potražnu stranu. Podatak u polju Duguje ili Potražuje može biti samo broj, znak minus i decimalni separator. Nije dozvoljeno unošene separatora za hiljade mada ih program u svim pregledima i štampama ispisuje. U zavisnosti od lokalnog podešavanja na vašem računaru decimalni separator je zarez ili tačka. Program pri svojoj inicijalizaciji uzima ove podatke i kontroliše unos decimalnog separatora tako da ga prilagodjava podešavanju na vašem računaru.

budzet_knjizenje